Документи

Договір про надання телекомунікаційних послуг

м. Львів __.__.20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інком нет» (надалі – «Провайдер»), код ЄДРПОУ: 44135034, надає послуги персоніфікованим споживачам, надалі «Абонентам», що прийняли умови даного публічного договору (надалі – «Договір») на умовах визначених нижче Визначення термінів: Послуги – послуги надання доступу в Інтернет, Додаткові послуги та інші послуги в сфері телекомунікації, які надаються Провайдером Абонентам, персоніфіковано, на публічних умовах в т.ч. на умовах публічних Тарифних планів/Тарифів, наведених на Інтернет-сайті.

Абонент – по тексту даного Договору персоніфікована юридична або фізична особа, що бажає отримати Послуги Провайдера на умовах обраного публічного Тарифного плану/Тарифу.

Публічний Тарифний план/ Тариф – сукупність публічних пропозицій щодо умов та обсягу Послуг, доступних Абонентам, їх вартість, дані щодо яких розміщені на Інтернет сайті. Інтернет сайт- офіційний сайт Провайдера за доменною адресою: https://incom.net.ua Інсталяційні роботи – роботи щодо організації технічної можливості надання замовленої Абонентом Послуги фіксованого зв’язку (прокладання кабелів, підключення кінцевого обладнання до телекомунікаційної мережі Провайдера, будівництво та/або ремонт кабельної каналізації, ремонт кабельного вводу в будинку, де знаходиться Абонент, встановлення обладнання Провайдера або кінцевого обладнання Абонента, зміна конфігурації обладнання Абонента тощо).

Система самообслуговування – інформаційна система Провайдера, доступ до якої Абонент може отримати у Центрі обслуговування, або шляхом звернення до інформаційного інтернет-ресурсу Провайдера, що розміщений за доменною адресою: https://incom.net.ua , або через відповідні застосунки (програмні засоби, додатки), за допомогою якої Абонент може дистанційно замовляти нові Послуги (доступні для замовлення за допомогою цієї інформаційної системи), отримувати інформацію про Послуги (зокрема, про належну до оплати суму), змінювати параметри замовлених Послуг, відмовлятися від Послуг та виконувати інші дії, доступні за допомогою засобів Системи самообслуговування.

Умови – Умови надання телекомунікаційних послуг ТОВ «Інком нет», які затверджені Провайдером та опубліковані на офіційному Інтернет-сайті, що є невід’ємною частиною даного договору для Абонента після прийняття його умов, шляхом підписання Замовлення. Замовлення – письмовий документ, в якому визначені персоніфіковані дані Абонента та обраний ним вид Послуг, доступний на умовах публічних Тарифних планів/Тарифів. Підписання Замовлення свідчить про укладання публічного Договору між Провайдером та Абонентом і прийняття Абонентом Умов. Інші терміни, вказані у тексті Договору з великої літери, містяться в Умовах. Керуючись Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р. та Умовами надання телекомунікаційних послуг ТОВ «Інком нет»,затверджених Провайдером та опублікованих на офіційному інтернет-сайті Провайдера https://incom.net.ua (надалі – Умови), ст.633, ст. 634 ЦКУ

1. Провайдер зобов’язується надавати Абоненту, що прийняв умови Договору, визначені ним Послуги, а Абонент зобов’язується їх оплачувати у порядку, визначеному Договором та Умовами (в частині не врегульованій договором).

2. Перелік, обсяг Послуг, їх якість, технічні та організаційні умови доступу до них в телекомунікаційній мережі Провайдера, розміщені на Інтернет сайті і Умовах та зазначаються у Замовленні. Зміна Послуг, обраних і зазначених в Замовлені, може здійснюватися Абонентом через інтерфейс, розміщеної на Інтернет сайті або через дзвінковий центр за номером телефону 093 511 22 33 ; 066 173 32 33 Обрані зміни фіксуються в системах Провайдера, з повідомленням Абонента на його контактний телефонний номер та починають діяти з першого числа наступного місяця, що настає за місяцем змін, якщо інший термін (строк) підключення не визначений Провайдером на Інтернет сайті в описі для таких Послуг. Окремі Додаткові послуги Провайдера Абонент може замовляти самостійно. Порядок замовлення Додаткових послуг Провайдера визначається Провайдером в описі відповідної Додаткової послуги Провайдера на Інтернет сайті.

3. У разі якщо для надання Послуг передбачається необхідність виконання Провайдером Інсталяційних робіт (під’єднання до мережі фіксованого зв’язку/до мережі фіксованого Інтернет тощо), що зазначено у Замовлені, Абонент зобов’язаний оплатити Інсталяційні роботи до моменту їх виконання, впродовж семи днів з дати виставлення рахунку Провайдером на оплату таких Інсталяційних робіт. Провайдер має право не виконувати Інсталяційні роботи до моменту їх оплати Абонентом. Після закінчення виконання Інсталяційних робіт Провайдер зобов’язаний надати Абоненту документ, що фіксує прийняття виконаних робіт Абонентом, а Абонент протягом 3-х робочих днів з дати передання йому зазначеного документа повинен перевірити якість виконаних Інсталяційних робіт і передати один примірник підписаного документу Провайдеру або, у випадку неякісного виконання Інсталяційних робіт, надати Провайдеру мотивовану відмову від його підписання. У разі не надання Абонентом Провайдеру підписаного документу або мотивованої відмови протягом вказаного 3-денного строку, Інсталяційні роботи вважаються прийнятими Абонентом без зауважень на третій день після дати передання Абоненту документу, що фіксує прийняття виконаних Інсталяційних робіт. У разі, якщо такий документ з різних причин не буде підписано, проте Абонент здійснить оплату першого періодичного платежу за відповідну Послугу, виконання Інсталяційних робіт також буде вважатися прийнятим Абонентом.

4. Оплата замовлених і спожитих Абонентом Послуг здійснюється за кожний розрахунковий період (календарний місяць) згідно публічних Тарифних планів/Тарифів на такі Послуги, обрані Абонентом. Обсяг Послуг доступний на Тарифних планах/Тарифах визначається Провайдером на Інтернет сайті. Оплата послуг а також послуг Інтернету, здійснюється Абонентом до початку кожного розрахункового періоду, в якому будуть надаватися такі послуги. Послуги вважаються наданими і підлягають оплаті внаслідок замовлення і споживання Абонентом таких Послуг у відповідному розрахунковому періоді, що фіксується білінговою системою Оператора.

5. У випадку не оплати Абонентом Провайдер має право не надавати Абоненту доступ до таких послуг до моменту оплати.

6. У випадку не оплати/затримки оплати Абонентом за інтернет, Додаткових послуг, доступних за технологію фіксованого зв′язку/Інтернет більше двох розрахункових періодів, Провайдер має право тимчасово припинити надання Абоненту таких послуг по яким обліковується заборгованість до дати її оплати Абонентом.

7. Абонент має право: на зміну переліку Послуг, як визначено в п. 2 договору; на отримання Послуг встановлених параметрів якості, що визначені відповідно до Умов, Абонент має право достроково припинити договір, письмово попередивши про це Провайдера не менше ніж за 7 (сім) днів до моменту припинення.

8. Провайдер має право на зміну переліку, умов та обсягу Послуг, Тарифів/Тарифних планів на них, про що інформує на Інтернет сайті у строки, визначені в Умовах, з урахуванням норм чинного законодавства України. У випадку незгоди із запропонованими змінами, Абонент, що користується Послугами, умови та/або Тарифі/Тарифні плани на які змінюються, має право замінити такі Послуги на інші, що пропонуються Провайдером, в рамках дії договору або достроково припинити дію договору.

9. Умови договору можуть змінюватися Провайдером про що Провайдер розміщує відповідну інформацію на Інтернет сайті не менше ніж за 7 (сім) днів да таких змін. Зміни до договору вступають в силу із зазначеної Провайдером на Інтернет сайті дати (з урахуванням дотримання семиденного строку для повідомлення). Провайдер має право достроково припинити дію Договору в випадках, визначених у Договорі та Умовах.

10. Провайдер та Абонент мають інші права і обов’язки, визначені чинним законодавством України.

11. Зазначений Договір є публічний, умови якого визначені Провайдером і розміщені на Інтернет сайті. Підпис Замовлення є свідченням прийняття Абонентом умов публічного Договору і Умов (як частини, з урахуванням п.10 вище) та укладання договору з моменту підпису такого Замовлення, що є невід’ємною частиною договору. Всі пропозиції Провайдера, щодо публічних умов Договору, публічних Послуг, Тарифів/Тарифних планів на них є офіційним з дати розміщення їх на Інтернет сайті, якщо іншій термін не зазначений Провайдером в таких пропозиціях, опублікованих на Інтернет сайті. Укладений договір діє протягом чотирьох років та вважається продовженим на новий термін кожного разу, якщо до закінчення строку дії договору жодна зі Сторін не направить іншій Стороні повідомлення у письмовій формі про припинення договору.

12. Абонент надає свою згоду на збір, обробку персональних даних, що передані Провайдеру,з метою укладання договору без права на опублікування в т.ч. призначених до оприлюднення телефонних довідниках інформації.

13. Територія виконання Договору – Україна, окрім території ООС та тимчасово окупованих територій.

14. Реквізити Провайдера для оплати:

ПРОВАЙДЕР: ТОВ «Інком нет»

Код ЄДРПОУ: 44135034

Розрахунковий рахунок: UA743510050000026003879042808  в АТ «УкрСиббанк»

Адреса юридична: 81151 Львівська обл., Пустомитівський р-н.,

с. Давидів, вул. Галицька 11/43

№2633  у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг

За Провайдера:

_______________________________ ПІБ: Ленартович М.П.